Microsoft Office Word

0

Microsoft Office Word

СЭДЭВ: Microsoft Office Word
Хичээлийн агуулга
Ø  Microsoft Office Word програмын тухай
Ø  Текстийг хэлбэршүүлэх,  хуулах,  зөөх, болон  текстийн бусад  хэлбэрүүдийг  тохируулах
Ø  Word дээр файл хадгалах, нээх, хэвлэх болон хуудасны  тохиргоо хийх
Microsoft Word
Word программ нь текстэн мэдээллийг компьютерт оруулах, засварлах, боловсруулах, төрөл бүрийн дизайнаар тохируулах, зураг, хүснэгт байгуулах, хэвлэлийн эх бэлтгэх боломжтой программ юм.
 
Word программыг эхлүүлэх
Word программыг эхлүүлэхдээ:
Start        Programs     Microsoft office     Microsoft word 2007 гэсэн дарааллаар ажиллуулна. Мөн Word программын дүрс буюу Icon дээр 2 даралт хийх, эсвэл Start Documents Word-ийн файл дээр даралт хийх зэргээр ямарч хэлбэрээр нээж болно.
  

Word программын цонхны ерөнхий төрх нь программын мөр буюу Tifle bar, гарын дор хэрэгпэгдэх командын хэрэгпүүрүүд буюу Quick Access бүлэг, үндсэн цэс буюу menu bar, командын зурвас, шугам буюу ruler, цонхны мэдээллийг гүйлгэж харуулах зориулалттай scroll bar, хамгийн доод захын цайвар зурвас status bat зэргээс бүрдэнэ.. Status barны : Раgе 1 of 1 гэдэг нь эхний тоо нь курсор байрлаж байгаа хуудсыг буюу идэвхитэй хуудсыг, 2 дахь тоо нь тухайн баримтын нийт хуудасны тоог заадаг. Мөн курсор байрлаж байгаа мөр баганы дугаарыг энд харуулна.
 
Мэдээллийг оруулах төхөөрөмж
Гар нь компьютерт мэдээллийг оруулах үүрэгтэй.
Функциональ товчлуурууд. Энэ нь F1-F12 хүртэлх товчлуурууд.
Эдгээр товчлуурууд нь дангаараа болон бусад товчлууруудын хамт хэрэглэгдэж, өөр өөрийн үүргийг гүйцэтгэдэг. Тухайлбал F1 товчоор тусламжийн мэдээлэл авах, Alt+F4 цонхыг хаах гэх мэт.
Үндсэн товчлуурууд.
Үндсэн товчлууруудаар тэмдэгт болон цифрүүдийг оруулах үүрэгтэй.
Enter – командыг гүйцэтгэх, курсорыг дараагийн мөрөнд шилжүүлэх үүрэгтэй.
Space нэг тэмдэгтийн хооcон зай авах
Capslock – том үсгээр бичих горимд оруулна.
Энэ товчийг дарахад гарын баруун дээд буланд байрлах Capslock гэрэл асах ба энэ үед үсэгнүүд томоор бичигдэнэ.
Таb – курсорыг тодорхой алхамаар буюу догол мөрний хэмжээгээр алхам алхамаар шилжүүлдэг.
Ctrl болон Аlt товчлуурууд нь ихэвчлэн бусад товчлууруудтай хамт хэрэглэгдэнэ.
Backspace – курсорын өмнөх тэмдэгтийг арилгадаг.
Shift – Үндсэн товчлууруудын зарим товч 2 үүрэгтэй байдаг. Эдгээр товчнуудын 2 дахь үүргийг биелүүлэхэд shift товчийг зэрэг дардаг.
 
 
Удирдлагын товчлуурууд буюу курсор удирдах товчлуурууд. Баруун, зүүн, дээшээ, доошоо сумтай товчлуурууд нь курсорыг нэг тэмдэгт баруун тийш, нэг тэмдэгт зүүн тийш, нэг мөр дээш, нэг мөр доош шилжүүлдэг. Delete – курсорын дараагийн тэмдэгтийг устгана, End – курсорыг мөрийн төгсгөлд байрлуулна. Home – курсорыг мөрийн эхэнд байрлуулна. insert – оруулга хийх буюу тэмдэгтүүдийн хооронд тэмдэгт нөхөж оруулах үед хэрэглэх товч, PageUp – курсорыг хуудсаар дээш шилжүүлнэ, PageDown – курсорыг хуудсаар доош шилжүүлнэ.
Тоон товчлуурууд. Эдгээр товчлууруудыг тоон үүргээр нь ашиглахын тулд NUM LOCK товчийг дарж идэвхжүүлэх / баруун дээд буланд байрлах NUM LOCK гэсэн гэрэл асна/ ба энэ товч идэвхигүй үед хоёрдахь үүргээ буюу удирдлагын товчлууруулын үүрэг гүйцэтгэнэ.
Word 2007 программаас гарах
Программаас хэд хэдэн аргаар гарна.
а.  Microsoft Office товч   Next Word
b.  Гараас Alt + F4
с.  Программын гарчгийн мөрөн дээрээс X дарна.
Баримтанд өөрчлөлт хийгээд хадгалаагүй байвал прораммын цонхыг хаах буюу гарах командыг сонгоход тэдгээрийг хадгалах эсэхийг лавласан цонх нээгдэнэ. Хэрэв хадгалж хаах бол Yes, Хадгалахгүй бол No, хаах командыг хүчингүй болгох бол Саncel дарна.
Шинэ ажлын хуудас нээх
а.  Microsoft Office товч  New               create
b.  Ctrl + N
с.  Quick Access    New
Шинэ баримтыг хадгалах
а.  Quick Access save
b.  Microsoft Office товч    save
с.  Ctrl + S
Баримтыг хадгалахдаа save in талбарт хадгалах байрлалыг, File name талбарт баримтын хадгалах нэрийг оруулна.
 
Урьд нь хадгалагдсан баримтыг хадгалах
Урьд нь хадгалагдсан баримтанд засвар хийсний дараа тухайн баримтыг хуучин нэрээр хадгалах тохиолдолд Quick Access/Save командын хэрэглүүр дээр дарах буюу Microsoft Office/save командыг сонгоно. Мөн Ctrl + s дарж хадгалж болно.
Баримтын нэрийг өөрчилж хадгалах
Өмнө нь хадгалагдсан баримтын нэрийг өөрчилж хадгалахдаа
Microsoft office/Save as командыг сонгоно.
Хуучин баримтыг нээх
а. Start       Documents      баримтаа сонгоно
b.  Microsoft office òîâ÷            Open
с.  Quick Access       Ореn
d.   Ctrl + O
Дээрх командуудыг ашиглаж тухайн шаардлагатай баримтынхаа байрлал болон нэрийг зааж өгснөөр баримт нээгдэнэ.
Баримтын цаасны тохиргоог хийх
Баримтыг ямар хэмжээний цаасан дээр хэвлэхээс хамаарч цаасны тохиргоогоо эхэндээ хийж өгөх нь хялбар байдаг.
а. PageLayout       Miargins       Цаасны 4 захаас авах хэмхээ. Энд:
Тор – цаасны дээд ирмэгээс текст х¿ртэлх зай
Bottom – цаасны доод ирмэгээс текст хүртэлх зай
Left – цаасны зүүн ирмэгээс текст хүртэлх зай
Right – цаасны баруун ирмэгээс тексг хүртэлх зай
PageLayout       Orientation      Цаасны байрлал /хэвтээ босоо/
PageLayout        Size        цаасны хэмжээ
b. PageLayout       Page Setup /энд гарч ирэх Page Setup цонхны Margins, Paper цэснүүдийн тусламжтайгаар цаасныхаа тохиргоог нэг дор хийж өгч болно./ Нэгжийг см болгохдоо:
   Microsoft Office товч      Word options       Advanced      Display      см
 
Баримтыг хэвлэхийн өмнөх байдлаар харах
Microsoft Office товч       Frint       Frint Preview
Баримтыг хэвлэхдээ заавал хэвлэхийн өмнөх байдлаар харна. Энэ нь баримт цаасан дээр ямар байдалтай хэвлэгдэх вэ гэдгийг харуулдаг.
 
Баримтыг хэвлэх
Microsoft Office товч       Frint
Уг командыг сонгож гарч ирэх цонхноос Printer Name -д хэрэв олон хэвлэгч машин /принтер/ суулгасан бол хэвлэх гэж байгаа хэвлэгчийн нэрийг сонгоно. Баримтнаас хуудас сонгож хэвлэх бол Pages – ийг идэвхижүүлэн хэвлэх хуудасны дугаарыг өгнө. All – Бүх хуудсыг хэвлэнэ. Current page – зөвхөн курсор байрласан хуудсыг хэвлэнэ. Number of copies – баримтыг хэдэн хувь хэвлэх тоогоо өгч ОК дарж хэвлэнэ.
Текстийг форматлах /хэлбэржүүлэх/
 
 
Текст бичих
Текстыг бичихдээ үсгийн фонд /загвар/, хэмжээ, мөр хоорондын зайгаа сонгоно. Мөн криллээр бичих үед гарнаас Ctrl товч дарах  буюу эсвэл маузны даралтаар монгол гарын драйвыг сонгоно.
Толгой холбосон бичиглэл үүсгэх
Insert      Drop cap
 
 
омруулах үсгээ идэвхижүүлээд Insert      Drop cap командыг ажиллуулна.  Position хэсэгт тохиргоо хийх бөгөөд Dropped – сонгосон мөрийн тоогоор эхний үсгийг томруулах, In margin – эхний үсгийг бүх текстын толгой байдлаар оруулна.
Insert       Drop cap      Drop cap options      Font – цонхонд үсгийн фонтоо   сонгоно. Lines to drop – толгой холбох мөрийн тоог заана. Distance from text – толгойн үсгийн текстээс алслах зайг сонгоно. Бүх тохиргоог хийсний дараа ОК дарна.
 
Текстэнд өнгө оруулах
Home         Font color
Энд: More colors        Standart and Custom – хэсгээс хүссэн өнгөө сонгож болно.
Үйлдлийг буцаах
Хэрвээ ямар нэгэн буруу бичилт хийсэн бол Quick Access бүлгийн Undo командыг сонгох хэрэгтэй. Эсвэл гарнаас Crtl + Z дарж үйлдэл буцаана.
Хуулах
Текст болон зургийг хуулахдаа
а)  Home   Сору
b)  Мауз 2 Сору
с)  Ctrl + С командыг сонгоно.
Дээрх үйлдлийг хийхэд хуулах текст болон зургийг идэвхижүүлсэн байна. Текстыг идэвхижүүлээд хуулах /Сору/ команд өгсний дараа байрлуулах газар курсорыг аваачин
 
I.      Home        Paste
II.     Мауз 2            Paste
III.    Ctrl + V командаар сонгон хуулсан объектыг байрлуулна.
Жич: Зураг нь курсор хаана аваачихаас шалтгаалахгүй давхралдаж гарч ирдэг.
Бичвэрийг баганд хуваах
Page Layout        Columns
Текстын сонгосон хэсгээ багананд хуваахдаа идэвхижүүлээд Page Layout
Columns командыг ажиллуулна. More Columns – командыг ашиглаж ямар хэлбэртэйгээр хэдэн багананд хуваахаа зааж өгнө.
Presets – Хуваах баганы тоог сонгоно
Number of columns – Хэрэв олон баганд хуваах бол баганы тоог зааж өгнө.
Apply to – текстын аль хэсгийг баганд хуваахыг заана.
/Whole Document – Бүх текстыг,
This point Forward – курсор байрлаж байгаа цэгээс хойшхи текстыг баганд тус тус хуваана. /
 
Текстын хайрцаг үүсгэн текст оруулах
Insert         Shapes        Text box
Дээрх командыг сонгон текстын хайрцаг үүсгэж бичнэ. Энэ командаар ашиглагдаагүй үлдсэн зай болон зураг, объект дээр текст оруулах, өөрийн хүссэн хэсэгт тухайн текстыг байрлуулахад ашиглана. Дээрх командыг сонгосон үед курсор “нэмэх тэмдэг” хэлбэртэй болох ба текстын хайрцаг үүсгэх газартаа курсороо аваачин хулганы зүүн товчийг дараастай чигээр нь чирэн хайрцаг үүсгэх бөгөөд хайрцаг дотор текстыг бичиж өгнө. Текстын хайрцаг зурагдахад шинээр Format цэс гарч ирэх ба энэ цэсний Shape outline хэсгээс No outline – г сонгож хайрцагийг хүрээгүй болгоно.
Толгойн ба хөлний бичиглэл
Insert        Header            Insert        Footer
Word документын хуудас бүрийн толгойн ба хөлний хэсэгт бичлэг байрлуулж болно. Эдгээр бичиглэлийг толгойн ба хөлний бичиглэл /Header and Footer/ гэдэг. Энэ бичиглэлийг документад байрлуулахдаа Insert         Header, Insert 
Footer командыг өгнө. Энэ команд нь толгой ба хөлний бичиглэлийг оруулах, засварлах боломжийг олгоно. Тухайн командыг дарсны дараа загварууд гарч ирэх ба тухайн загваруудаас өөрийн хүссэнийг сонгож дарснаар курсор цаасны бичлэг хийдэг талбараас гарч, цаасны дээд болон доод хэсэгт байрлаж толгойн болон хөлний бичиглэлийг үүсгэж болно.
 
Тухайн горимоос курсорыг гаргах Design        Close команд байна. Design нь хөл толгойн бичиглэл үүссэхэд шинээр гарч ирдэг цэс юм.
 
Хуудас дугаарлах
Insert        Page number
 
Word Art  дээр ажиллах
Insert         Word art
Зарлал, урилга зэрэг гоёмсог бичлэгийг шаарддаг текстийн хувьд Word Art программыг хэрэглэнэ. Insert        Word Art командыг өгч текстийнхээ загварыг сонгоход Edit Word Art Text гэсэн харилцах цонх гарч ирнэ.
Уг цонхны Font дотроос үсгийн фонтоо сонгож текстээ бичиж ОК дарна. Ингэснээр документ дотор тухайн хэлбэрээр үг маань байрлана.
Үгээ идэвхижүүлснээр шинээр Format цэс гарч ирнэ.
Format        Edit text – тухайн үгээ засварлах үед ашиглана.
Format        Shape Fill – Үсэгний дэвсгэр өнгө өөрчилнө. Энэ нь дотроо дэд хэсгүүдтэй. /Colors – Төрөл бүрийн өнгө оруулах, No Fill – өнгөгүй болгох, Picture – дэвсгэр өнгөнд зураг оруулах, Gradient – уусгалт хийх, Texture – бэлэн төрөл бүрийн дэвсгэр оруулах, Pattern – хээ оруулж болно. Үсэгний дэвсгэр өнгөнд 2 буюу түүнээс дээш өнгө уусгалттай оруулахдаа Format        Shape Fill    
Gradient       More Gradients командыг сонгоно./
Format        Shape outline – Үсэгний хүрээнд colors – өнгө оруулах, No outline – хүрээгүй болгох, Weight – хүрээний өргөн, нарийн, хэлбэр, dashes – тасархай болгох, Pattern – хүрээнд хээ оруулна.
 
Format     Change Word Art Shape – текстын хэлбэрийг өөрчлөнө.
Format     Shadow effects – Текстэнд сүүдэр оруулна.
Format     Shadow effects      shadow color – Текстын сүүдэрт өнгө оруулна.
Format   Text Wrapping – Бичлэгийн талбарт бичигдсэн текст болон хэлбэртэй бичиг 2-н байрлалыг /наана цаана, дээр доор, дунд/ заана.
Format     Rotate – Текстыг эргүүлнэ.
Word руу зургийн файл оруулах буюу зурагтай ажиллах
     Insert          Picture          Зургаа сонгоод         insert
Зураг орж ирсэнтэй холбогдон шинээр Format цэс гарна.
Format        Brighthess – Зургийн гэрэлтүүлэг
Format        Contrast – зургийн тодшил
Format        Picture Styles – зургийн хэлбэр
Format        Text Wrapping – зураг текст 2-н байрлал
Format        Bring to front – Зургийг бүх объектын наана гаргах
Format        Send to back – Зургийг бүх обектын цаана гаргах
Format        Aling – Хэд хэдэн зургийг зэрэгцүүлэх, тэгшлэх
Format        Rotate – Зургийг эргүүлэх
Format        Crop – Зургийг таслах
Хүрээ оруулах
Уг командыг ажиллуулахад 3 хавтастай харилцан цонх нээгдэнэ.
 
Page Border – хуудсанд хүрээ оруулна
Nome – хүрээгүй
Box – хүрээ оруулна
Style – хүрээний хэлбэр
Color – хүрээний өнгө
Wisth – хүрээний өргөн
Art – зурган хүрээ
 
 
Аррlу tо: Whole document – баримтын бүх хуудсанд хүрээ орно.
First page only – зөвхөн эхний хуудсанд хүрээ орно
All except first page – 1-р хуудсанаас бусад бүх хуудсанд хүрээ орно.
 
Хүрээгээ цаасныхаа ирмэгээс өөрийн хүссэн зайд байрлуулахын тулд Options   
measure from       text        ok сонгоно.
Page Layout      Page borders       Borders – текстэнд хүрээ оруулна.
Энгийн дүрсүүдийг зурах
Insert        Shapes         Дүрс
Word программ дээр текстэн мэдээлэл боловсруулахаас гадна энгийн дүрсүүдийг зурж хэрэглэж болно. Тухайлбал тойрог, дөрвөлжин, шулуун шугам, текст бүхий янз бүрийн дүрс зурж болно. Дүрсүүдийг зурахдаа insert – Shapes командыг дарж зурах дүрснийхээ хэлбэрийг сонгож дарахад хулганы заагч “нэмэх тэмдэг” хэлбэртэй болох ба дүрс зурах газраа заагчаа байрлуулан хулганы зүүн товчлуурыг дарсан чигээр зурна. Дүрс зурагахад гарч ирэх Format цэсний тусламжтайгаар дэвсгэр өнгө, гадуур шугамын /хүрээний/ өнгө, өргөн нарийн хэлбэр, өнгө уусгах болон, дэвсгэрт зураг, хээ, бэлэн дэвсгэр өнгө оруулах зэргийг сонгож болно.
Зурагдсан дүрсэндээ текст оруулахдаа мауз 2 – Add text дарна.
Дүрсэндээ текстээ босоо байдлаар бичихдээ Format     Text Direction командыг сонгоно.
Хүснэгттэй ажиллах
 
Insert         Table
 
Хүснэгтийг баримтанд оруулахдаа 2 аргаар оруулна.
а) Insert     Table – команд өгч Insert table хэсэгт оруулах мөр баганаа идэвхижүүлж маузны зүүн товчийг 1 дарж оруулна.
 
b) Insert     Table      Insert Table – г дарж гарч ирсэн Insert Table харилцах цонхонд хүснэгтийнхээ Namber of columns – баганы тоо, number of rows – мөрийн тоог оруулж ОК командыг өгнө.
 
 
Хүснэгт үүсэхэд шинээр Desing, Layout гэсэн 2 цэс гарна. Desing – хүснэгтийн хэлбэрииг сонгоно.
Desing     Table Styles хэсгээс хүснэгтийн бэлэн хэлбэрийг сонгож болно.
Desing      Shading – хүснэгтийн идэвхитэй нүднүүдэд өнгө оруулна.
Desing      Draw Borders – хүснэгтэнд янз бүрийн өнгө, хэлбэр, өргөнтэй хүрээ болон ташуу зураас зурна.
Layout      DeleteХүснэгтийн тэмдэглэсэн хэсгийг /Delete Cells/, баганыг /Delete Columns/, мөрийг /Delete Rows/, хүснэггийг /Delete Table/ устгана.
Layout       Insert Above – Курсор байрлаж байгаа мөрийн дээд талд шинэ мөр оруулна.
Layout       Insert       Below – Курсор байрлаж байгаа мөрийн доод талд шинэ мөр оруулна.
Layout       Insert Left – Курсор байрлаж байгаа баганы зүүн талд шинэ багана оруулна.
Layout       Insert Right – Курсор байрлаж байгаа баганы баруун талд шинэ багана оруулна.
Layout       Merge Cells – Идэвхижүүлсэн нүднүүдийг нэгтгэж нэг нүд болгоно.
Layout       Split Cells – Курсор байрлаж байгаа нүдийг мөр, багананд хуваана.
Layout       Alignment  – Текстийн хүснэгтний мөрөн дэх байрлалыг заана.
Layout       Text Direction – Хүснэгтэн дотроо босоо байдлаар бичнэ.
Аль хүснэгтийн үгийг босоо байдлаар бичихээс хамаарч тухайн хүснэгтэнд курсор байрлах эсвэл хүснэгтийн нүдийг идэвхижүүлсэн байх шаардлагатай.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тусгай тэмдэгт оруулах
Insert       Symbol
 
Компьютерийн гар дээр байхгүй байгаа тэмдэгтийг оруулах шаардлага байнга гардаг. Энэ тохиолдолд тэмдэгт оруулах газраа курсорыг байрлуулж, insert   
Symbol командыг сонгоно. More Symbol -ийг дарж гарч ирэх Symbol харилцах цонхны Font дотроос хэрэггэй фондоо идэвхижүүлж, хэрэгтэй тэмдэгтээ сонгоно. Сонгосны дараа тухайн тэмдэгт дээр маузны зүүн товчлуурыг 2 цохих буюу эсвэл insert товчийг дарна. Тэмдэгтийг оруулсны дараа Close товчийг дарж цонхыг хаана.
Frint Sceen товч
Дэлгэцийг харагдаж байгаа хэлбэрээр нь хуулж оруулахдаа гар дээрээс Frint Sceen SysRq товчийг дарж Word документынхаа бичвэрийн талбарт курсороо байрлуулж Paste хийж оруулна. Энэ нь зурган хэлбэрээр орох бөгөөд өмнө үзсэний адилаар Format цэснээсээ өнгө, хэлбэр, байрлал зэргийг тохируулна.
 
 
Томъёотой ажиллах
Insert  –  Equation
Математик, хими физикийн томъёонуудыг бичихдээ энэ командыг ашиглана. Insert       Equation дарж гарч ирэх хэсгээс хэлбэрээ сонгож болно. Энд хүссэн хэлбэр тань байхгүй бол New Equation дарж, гарч ирэх Design цэсийг ашиглан томъёогоо бичнэ.
 
Зэрэг 2 Индекс2 бичих
Зэрэг индекс тавих үг ба тооны ард курсорыг байрлуулж X2 ба Х2 товчийг сонгоно.
 
Дэлгэцийн горим
View       цэс
Дэлгэцийн харагдах горимыг сонгохдоо View цэсэнд орж сонголтыг хийнэ.
Дэлгэцийн харагдах байдал 5 горим байдаг. Үүнээс
View буюу Ердийн хэлбэр сонгогдсон байх ёстой.
Хуудасны зүүн болон дээд талын хуваарьтай шугамыг гаргахдаа View       Ruler сонгоно.
Хийгдэж байгаа баримтын дэлгэцэнд харагдах хэмжээг өөрчлөхдөө View     
Zoom командыг ашиглана. Өөрөөр хэлбэл энэ нь тухайн хуудсыг ойроос эсвэл холоос харж байгаатай адил бөгөөд тухайн баримт доторх материалыг ихэсгэж багасгаж байна гэсэн үг биш.
Эсвэл Status bar мөрөнд байрлах хувийг + – тэмдгэн дээр дарж ихэсгэх багасгах замаар цаасны харагдах хэмжээг өөрчилж болно. Ердийн хэмжээ нь 100% байдаг.
 
 
 
 
 
 
 
Эх сурвалж: http://erdene15.blogspot.com/2015/04/word-excel.html