2017онд Солонгос хэлний тусгай шалгалт явагдахгүй.

0

 

2017 онд Солонгост хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаад  ажлын байрны солилт хийлгүй

 нэг үйлдвэртээ тогтвор суурьшилтай  гардан ажилласан ажилчидын  тоо өссөнтэй холбоотойгоор

БНСУ-н Хүний нөөц хөгжлийн газраас ажиллах хүч илгээх орнуудаас дахин хөдөлмөрийн гэрээгээр

ажиллахад шаардлагатай Солонгос хэлний тусгай шалгалтыг энэ оны хувьд шинээр  бүртгэн

явуулахгүй байхаар шийдвэрлэлээ. Энэ шийдвэртэй холбоотойгоор өмнө нь шалгалт өгч тэнцсэн

ажилчид хөдөлмөрийн биржид нэр нь байршсан бол  сүүлчийн үйлдвэртээ дахин ажиллах болон

өөр үйлдвэр дээр нэр нь байрших боломжтой юм.