Сургалтанд 850 гаруй хүн хамрагджээ

Leave a Comment
150

Хууль зүй дотоод хэргийн яам, Монгол улсад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн захиалгаар “Өөрчлөлтийн хөтөч донтолтоос эдгээх сургалт зөвлөгөөний институт” ТББ архины хамааралтай хүмүүсийн зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтыг ШШГЕГ-ын харьяа Албадан эмчилгээ болон баривчлах төвд зохион байгуулж өнөөгийн байдлаар 850 гаруй хүнийг хамруулж, төслийн хүрээнд зурагт хуудас -1500, тараах материал-3000, ном-1500 ширхэгийг хэвлэн гаргасан байна.